KISOSZ Veszprém -

RFKB

Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság hírei, döntései

Záró jelentés

1.Szervezet neve

Kereskedők és Vállalkozók Veszprém Megyei Képviselete - KISOSZ

2. Szerződés szám

FKA-KT-65/2008.12.19/5.

3. Beszámolási időszak

2008. december 1.-2009. november 30.

4. Megvalósulási jelentés sorszáma

4. /2009. Zárójelentés

 

1. A projekt megvalósulásának rövid összefoglalása:

Összegezve megállapítható, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeinket teljesítettük:

· regionális szinten kialakítottuk és működtettük a szakképzési koordinátori rendszert,

· ehhez megteremtettük a személyi és tárgyi feltételeket,

· eleget tettünk annak a feladatunknak, hogy kérdőíves felmérés és az iskolák véleménye alapján a munkaerő-piaci igényeket a kijelölt szakmák tekintetében felmértük és a beiskolázási irányokat megadtuk,

· közvetítettünk igényeket gazdálkodó szervezetek és iskolák, TISZK-kek között,

· regionális Szakmai egyeztető fórumot szervezetünk igen élénk részvétel mellett,

· egyeztettünk feladatokat érdekképviseleten belül, más érdekképviseletekkel, szakmai szervezetekkel,

· valamennyi RFKB munkabizottságon képviseltettük magunkat,

· szakértőket foglalkoztattunk a leadott anyagok szakmai megalapozottsága érdekében,

· vállalt kistérségeinkben az iskolák véleményét is figyelembe véve javaslatot tettünk a beiskolázás szerkezetére,

· valamennyi időszakban a rendelkezésre álló pénzügyi kerettel elszámoltunk, hitelesen igazoltuk a felhasználás jogcímét.

2. Regionális szakmai és gazdasági koordináció működése

- Együttműködések értékelése: Az együttműködés egyre erősebb formát öltött a projekt időszakban, mint az RFKB munkabizottságán belül, mint a régió más érdekképviseleteivel, sőt a régión kívüli érdekképviseletekkel is. Nagy segítséget jelentett a kamara koordinációs munkája, anyagokkal, elemzésekkel segítette munkánkat. Megítélésem szerint a szervezetek együttműködése év végére az elvárt szintre jutott.

- Az emberi erőforrások (menedzsment, szakértők, adminisztráció) munkájának értékelése: A megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak a koordinátor munkáját segítették és segítik is, a szakterületüknek megfelelő végzettséggel és készségekkel rendelkeznek. A megbízási szerződésben foglalt ütemtervnek megfelelően végezték munkájukat. Az eredményeket feldolgozták, azokat közösen kielemeztük és kollektív döntés alapján javasoltunk beiskolázási arányszámokat és tendenciákat. Az adminisztrációs kötelezettségnek sikerült megfelelni. Az emberi erőforrással jól gazdálkodtunk. Valamennyi résztvevő átérezte az új helyzetet és ennek megfelelően a tőle elvárható gondosság mellett zárta a projektet.

- Kérdőívekre vonatkozó indikátor teljesülése, a kitöltés és rögzítés tapasztalatai:

Kérdezőbiztosaink tapasztalata, hogy a kis és mikró vállalkozás nehezen tudja megválaszolni a fejlesztésre vonatkozó igényeit, de így is sikerült reális vállalkozói igényt összegyűjteni. Az erről szóló összegzéseket a szakmai fórumon ismertettük. A kérdőív kitöltésénél az egyszerűsítésre a jövőben törekedni kell, egzaktabb kérdés rövidebb válaszadási lehetőség még több szakmai információval szolgálhat. Meggondolandó, hogy egy érdekképviselet egy szakma csoportot vigyen, mert a vendéglátás és kereskedelem nem igazán bontható csak szakmákra.

- A vállalt kistérségekkel kapcsolatos tevékenységek bemutatása (adatfelvétel követése, esetleg szükséges beavatkozások ismertetése stb.) Kistérségi kapcsolatfelvétel a 2. PEJ időszakában vált esedékessé. A kialakult helyzetképet elemeztük, feldolgoztuk és szakmai megbeszélés után javaslatokat fogalmaztunk meg. A kistérségek közül Sümeg városban nem folyik szakmai képzés. Az iskola a következő időszakban nem is tervezi bevezetését. Várpalota kistérségben több iskola is működik, széles körben több, mint 560 fő tanul. Párhuzamosságok is fellelhetők az iskolai szerkezetben, hiányszakmák is találhatók, bővítésre is tettünk javaslatot. Az adatokat elemzés alá vettük, hozzárendeltük a térség gazdasági szerkezetét, a várható fejlesztési irányokat és realitásokat. Változatlan szakmai megítélésünk, hogy a kistérség nem szakképzési kategória.

- Kapacitásbővítés állapota, hálózatépítés előrehaladása.

A projekt időszakában már részleges kapacitásbővítésre került sor, melynek során számítógépes rendszerünk hiányosságait pótoltuk, az adminisztrációs feladatok teljesítéséhez szereztünk be eszközt, amelyek ellenértékét a pénzügyi ütemezés szerint egyenlítettük ki. Eszközeinket közel egy év tapasztalata után fejlesztettük a projekt elvárásainak megfelelően. Valamennyi eszközt használjuk munkánk során.

- Az anyagi erőforrások (pénz, infrastruktúra, eszközök) értékelése. A szerződésben foglalt előleg kellő időben történt átutalása anyagi fedezet jelentett a feladat ellátására. Zavart a szakmai fórumokhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés jelentett, mivel a szerződés az előleg folyósításról nem beszél, így utófinanszírozott projektként könyveltük el. A szakmai fórum elszámolása több hónap után érkezett csak meg. Javasoljuk a jövőre nézve, hogy a szakmai fórum pénzügyi rendezése váljon el a projekt egészétől és a fórum után 30 nappal kerüljön elszámolásra A következő időszakban a szervezetek közötti pénzügyi fegyelem betartása jogos elvárás. A pénzügyi keretösszeg az alapfeladatok ellátására elégséges volt.

- A projekt adminisztrációjának értékelése (utalások folyamatossága, adminisztráció naprakészsége, dokumentáltság, stb.) A projekt pénzügyi rendszerének elszámolási folyamatát kidolgoztuk, elkülönítetten kezelve a szerződés szerint folytattuk. Az utalások időbeni ütemezését tartani tudtuk. A jövőben a pénzügyi útmutatótól még egyértelműbb leírásokat várunk, a csatolandó kiegészítéseket is célszerű előre megfogalmazni.

- A beszerzések állapotának értékelése:

2008.-ban technikai ellátottságunkat számítógép, nyomtató, projektor és irodai eszközökkel erősítettük meg. Ezt egészítettük ki 2009.-ben további kisösszegű eszközökkel, hogy a 2010.-es évben munkánk még színvonalasabb legyen. Valamennyi eszközt munkánk során használjuk és a projekt céljait szolgálja.

3. A regionális szakmai konzultációs fórumok működése

A vállalt szakmák fórumainak szervezéséhez kapcsolódó tevékenységek bemutatása, értékelése a tárgyidőszak vonatkozásában. A Kereskedők és Vállalkozók Veszprém Megyei Szervezete – KISOSZ 2009. április 30.-án rendezte meg Regionális Szakképzési Szakmai Fórumát. Az előkészítő munka során egyeztettünk Támogató szervezeteinkkel, hogy a beszámolási időszak utolsó napján rendezhessük meg fórumunkat, mivel a kereskedelem és vendéglátás szezonhatásairól is szeretnénk információkat nyerni. Az előkészítő munka során összeállítottuk a meghívottak listáját, külön meghívót készítettünk, megszerveztük a konferencia helyét, technikai adottságokat. Felkértük előadóinkat, velük megbízási jogviszony keretében szerződést kötöttünk.

A Fórum Balatonfüreden került megrendezésre három felkért előadóval, összesen 71 vállalkozás jelent meg, előzetesen 95 jelezte részvételi szándékát.

A Fórum célját elérte, az előadásokon a Regionális Képzési és Fejlesztési Bizottság felépítését, munkáját a résztvevők megismerték, szó esett a pályaorientáció fontosságáról, majd kiértékeltük a feldolgozott kérdőívek tapasztalatait.

A vendégek kifejtették, hogy a gazdasági válság miatt előre tervezni nem tudnak, a munkaerő gazdálkodásuk függ a jövedelmezőségtől, de óvatosságra hívták fel az RFKB figyelmét, ne csökkentse a szakember képzés keretszámait, mert idővel szakember hiány lép fel. Rávilágítottak arra az ellentmondásra is, hogy szakács, pincér, vendéglátó alapszakmákban munkaerőhiány van. Jól képzett szakember alatt a szakmáját ismerő, legalább egy idegen nyelvet beszélő, számítógép kezelésben alapfokú jártassággal rendelkező tanulót értik, az sem árt, ha van külföldi munkatapasztalata.

Kifejtették, hogy tanulószerződéses alapszakmát tanuló fiatalból kereskedelem és vendéglátás területén hiány mutatkozik, az iskolákat kell arra ösztönözni, hogy tanulót adjanak.

Elhangzott a szakképzési alap elszámolásának bonyolultsága, felhasználásának egyszerűsítése is.

A szezonálisan üzemelő vendéglátó és turisztikai vállalkozások a tömbösített képzés visszaállítását szorgalmazták, nyáron gyakorlat, télen tanul elvet követve.

Elhangzott, hogy a vendéglátás, kereskedelem Országos Képzési Jegyzéke az átjárhatóságokat nehezíti, sérelmezték, hogy szakács, pincér alapszakmával nem lehet vendéglős szakmára jelentkezni, holott többet tud a végzett hallgató, mint az érettségizett jelentkező. Féltették a mixer szakmát is, mivel csak pincér előképzettséggel lehet részt venni. Kifogásolták a szakmai megnevezéseket is. Utazásszervező –idegenforgalmi ügyintéző stb.

A Fórum állófogadással zárult.

 

- További fórumokban végzett tevékenységek ismertetése (más szervezetek által szervezett fórumokon való részvétel, tapasztalatok stb.)

A projekt időszakában koordinációs ülésekre került sor. Több egyeztetés történt régión belüli munkatársakkal, más érdekképviseletekkel és régión kívüli koordinátorokkal, többször egyeztettünk KISOSZ szervezetén belül is. Valamennyi megbeszélés a projekt eredményességéhez járult hozzá.

 

4. A képzési és beiskolázási szerkezet kialakításával kapcsolatos eddigi tapasztalatok

A kereskedelem és vendéglátás területén általánosságban elmondható, hogy a régióban keresett szakmáknak ítélik meg. Ezért a TISZK -ek adatai alapján a legtöbb szakma a támogatott kategóriába volt és maradt is. Egyes szakmák a régióban iskolarendszerben nem oktatottak. Ez az előző évhez képest nem változott. Pincér , szakács szakma az előző év támogatott képzéséhez képest javaslatunk szerint kerülhet a kiemelten támogatott képzésbe, de az RFKB döntéséig ez csak javaslat volt és az is maradt.

A kereskedelem, vendéglátás a szolgáltatás részeként 2012-ig több szakmunkást képest foglalkoztatni, mint a többi ágazat. A vecsési konferencián javaslat szintjén döntés született: pincér, szakács szakma a kiemelt kategóriába került, az eladó a kiemelt támogatottból egy szinttel lejjebb, gyakorlatilag a többi KISOSZ által jegyzett szakma támogatott kategóriában maradt. A javaslatok valamennyi TISZK –re lebontásra került. Az RFKB döntés a szakács, pincér szakmai besorolását megváltoztatta, a döntését úgy hozta meg, hogy valamennyi érdekképviselet és szakszervezet az előkészítő munka során támogatta a magasabb kategóriába kerülést, majd ugyanezen szervezetek egyes képviselői leszavazták

5. A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok üléseivel illetve a Regionális Konzorciumi Tanács üléseivel kapcsolatos tapasztalatok

Sok szakértői anyagot kaptunk Interneten keresztül, ami a kapcsolattartás fő területe lett. Az ülés az együttműködést erősítette, a szervezetek közötti kommunikációt segítette. A következő időszakban már az eddigi tapasztalatra támaszkodva még hatékonyabb információ csere és együttműködés lehetséges. Megítélésünk szerint az RFKB Közép-dunántúli Regionális Munkabizottság betöltötte feladatát, a továbblépés a következő időszak feladata lesz.

 

6. A fenntarthatóság értékelése/véleményezése

A projekt fenntarthatósága érdekében a KISOSZ havi rendszerességgel konzultációt tartott a régiós projektvezetőkkel, ahol a tapasztalatok átadására is sor kerül. Munkamódszer megbeszélés jól szolgálja a feladatok közel egységes megvalósulását. Ez az intézményi fenntarthatóság témaköréhez kapcsolódik. A KISOSZ a pénzügyi fenntarthatóság érdekében stabilizálja bevételeit, még utófinanszírozás esetén is teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit.

Az érdekképviseletek időközönként régión belül egyeztettek a feladatokban és azok végrehajtásában, de a beszámolási időszakban sor került régión átnyúló érdekegyeztetésre is a projekt menedzserek között. Veszprém és Zalaegerszeg projekt menedzser ilyen jellegű egyeztetése. A VOSZ és a KISOSZ, a KISOSZ és az IPOSZ között rendszeres az egyeztetés, de az utóbbi időszakban a Vasas szakszervezettel is rendszeres az együttműködés.

Az RFKB Konzorciumi Tanács valamennyi ülésén részt vettünk, aktívan szerepeltünk, elmondtuk tapasztalatainkat, javaslatokat fogalmaztunk meg a jövőbeni együttműködés érdekében. A két ülésszak között Interneten keresztül cserélünk eszmét. Megítélésem szerint a jövőben ez a munka még hatékonyabbá válik.

7. A nyilvánosság biztosítása

A beszámolási időszakban a www.kisosz.net honlapon a szakmai fórum meghívója látható volt. A KISOSZ szakmai újságjában, a Kereskedelmi Életben cikket tettünk közzé az RFKB munkájáról, megjelenési aránya 40.000 vállalkozó. Az RFKB fórumok kérésre a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján is elérhető volt.

A KISOSZ Székházban a hirdetőfelületen a fórum időpontja jól látható helyen kihelyezésre került. Az RFKB döntéstáblája nyilvános, érdeklődő vállalkozók számára átadásra kerül.

Az RFKB munkáját ismertető fórumokra az egész régióban írásos meghívókat küldtünk ki, így azok is értesültek róla, akik a fórumon nem képviseltették magukat személyesen.

Az internetes fejlesztés azt a célt szolgálta, hogy az RFKB nyilvánossága a honlapon is biztosított legyen.

Kelt Veszprém, 2009 .november 30.

 

 

RFKB döntése a szakmacsoportokat érintően (kereskedelem, vendéglátás) 2009. szeptember.

 

 

 

Támogatott szakképesítések:

79 33-346-01-1000-00-00 Irodai asszisztens 16
80 52-347-03-0000-00-00 Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens 16
81 54-346-01-0000-00-00 Ügyviteli titkár 16
82 31-341-01-0000-00-00 Bolti eladó 17
83 55-345-01-0000-00-00 Kereskedelmi menedzser 17
84 52-341-04-1000-00-00 Kereskedelmi ügyintéző 17
85 52-341-05-1000-00-00 Kereskedő 17
86 52-341-07-0000-00-00 Kultúrcikk-kereskedő 17
87 54-345-02-0000-00-00 Logisztikai ügyintéző 17
88 52-342-01-0000-00-00 Marketing- és reklámügyintéző 17
89 51-341-01-0000-00-00 Műszakicikk-kereskedő 17
90 33-811-01-0000-00-00 Cukrász 18
91 31-812-01-0000-00-00 Panziós, falusi vendéglátó 18
92 33-811-02-1000-00-00 Pincér 18
93 33-811-03-1000-00-00 Szakács 18
94 55-812-01-0000-00-00 Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser 18
95 52-811-02-0000-00-00 Vendéglős 18

TISZK döntésekről a KISOSZ szervezeténél lehet érdeklődni!


Regisztráció

Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:

Regisztráció
Elfelejtett jelszó

Nyereményjáték